Dzieci Maryi

Dzieci Maryi

Termin spotkań:

W piątki przed wieczorną Mszą Świętą

 

Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna stowarzyszenie obejmujące młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej Niepokalanej, która w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku ukazała się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, młodej siostrze seminarzystce Katarzynie Laboure. Podczas tego niezwykłego spotkania Maryja prosi Katarzynę, aby powtórzyła swojemu spowiednikowi ks. Aladel : “Pragnę aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi.  Udzielę mu licznych łask”. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 roku. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski.

 

Celem Stowarzyszenia jest :

  • pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy,
  • budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej,
  • dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak:

  • przeżywanie Eucharystii,
  • kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót,
  • rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: “Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask”,
  • poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika.

Hasłem Stowarzyszenia są słowa: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: “Cześć Maryi” odp.: “Cześć Niepokalanej”. Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. Stowarzyszenia zawsze noszą na szyi medalik.

Dziesięć Przykazań Dziecka Maryi:

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ja naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Obowiązki Dziecka Maryi:

1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.
3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
4. Odznacza się posłuszeństwem wśród rodziców i przełożonych.
5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
7. Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.
8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.
9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.
10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wstąpienia do Naszej grupy

“(…) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.”

Jan Paweł II